دفتر نظارت و امور قراردادها

دانشگاه صنعتی اصفهان

غرفه داران محترم دانشگاه صنعتی اصفهان در صورت تمايل به تمديد قرارداد در سال جاري پس از انجام تسويه حسابهاي لازم تا پايان قرارداد(امور مالي، قبوض و ...)، می توانید با دريافت فرم رضايت(پیوست)، نسبت به تكميل آن اقدام نموده و حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 16/ 3/ 96 آن را تحويل دبيرخانه دفتر نظارت و امور قراردادها نماييد؛ لازم به ذكر است پس از تاريخ فوق دفتر نظارت و امور قراردادها در مورد واگذاري غرفه ها با توجه به نظرشوراي نظارت بر اماكن استيجاري دانشگ

1-  برای مناقصه حجم خدمات نظافت و پشتیبانی سال 96 از لیست کوتاه استفاده خواهد شد.

2- نحوه واگذاری فضاهای استیجاری دانشگاه در تیرماه سال  96 در همین سایت اعلام می شود.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف