دفتر نظارت و امور قراردادها

دانشگاه صنعتی اصفهان

متقاضيان شركت در مناقصه نگهداري فضاي سبز دانشگاه صنعتي اصفهان در ابتداي تابستان مي توانند با مراجعه به همين وبگاه اسناد ارزيابي اين مناقصه را دريافت نمايند.

متقاضيان اجاره فضاهاي استيجاري دانشگاه نيز از پايان خرداد ماه مي توانند با مراجعه به همين وبگاه از اخبار مربوط به آن مطلع شوند.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی