دفتر نظارت و امور قراردادها

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد انجام حجم خدمات مربوط به نگهداری فضای سبز خود را از طریق برگزاری مناقصه با لیست محدود واگذار نماید. لذا به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران، پیمانکاران واجد شرایط می توانند با دریافت فایل پیوست و تکمیل آن و ارائه مدارک درخواستی، مطابق با زمانبندی ذکر شده در اسناد، نسبت به تحویل آن به دبیرخانه دفتر نظارت و امور قراردادها دانشگاه صنعتی اصفهان اقدام نمایند.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف