دفتر نظارت و امور قراردادها

دانشگاه صنعتی اصفهان

مدت زمان تحویل فرمهای آگهی شناسایی افراد واجد شرایط برای واگذاری رستورانهای آزاد و فروشگاه کوی اساتید تا روز یکشنبه مورخ 29/5/96 تمدید شد.

 

دانشگاه صنعتی اصفهان از اشخاص(حقیقی و حقوقی) واجد شرایط و توانمند برای واگذاری به شکل اجاره رستورانهای آزاد و فروشگاه بزرگ کوی اساتید دعوت بعمل می آورد با تکمیل فرمهای پیوست و تحویل آنها به دفتر نظارت و امور قراردادهای دانشگاه صنعتی اصفهان آمادگی خود را در این زمینه اعلام نمایند.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف