دفتر نظارت و امور قراردادها

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد مجتمع آموزشی فرهنگی اردیبهشت خود واقع در خیابان آتشگاه جنب کوه آتشگاه خیابان بوستان مهر را از طریق برگزاری مزایده با استفاده از لیست محدود و به شکل اجاره یکساله واگذار نماید؛ لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند با تکمیل فرمهای پیوست به همراه مدارک خواسته شده، آنها را در پاکت دربسته حداکثر تا پایان ساعت اداری 30تیرماه 1395 تحویل دفتر نظارت و امور قراردادها نمایند.

دانشگاه  صنعتی اصفهان قصد دارد تعدادی از اماکن استیجاری خود را بصورت استعلام قیمت بصورت اجاره یکساله واگذار نماید؛ لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند با تکمیل فرمهای پیوست به همراه مدارک خواسته شده، آنها را در پاکت دربسته حداکثر تا پایان ساعت اداری 30 تیرماه 1395 تحویل دفتر نظارت و امور قراردادها نمایند.

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف