دفتر نظارت و امور قراردادها

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

     دفتر نظارت و امور قراردادها با توجه به تصميم کميته بهره وری و تحول اداری در سال 1381 به علت بالا بودن و افزايش حجم فعاليتهائی که طبق قوانين و مقررات می بايستی به پيمانکاران و شرکتهای خدماتی واگذار گردد زير نظر معاونت اداری و مالی دانشگاه تشکيل گرديد.

اهداف:

الف) ايجاد تمرکز در تنظيم قراردادها و انجام معاملات دانشگاه بر طبق موازین حقوقی شامل:

تحت نظارت وف ایرانی