دفتر نظارت و امور قراردادها

دانشگاه صنعتی اصفهان

در صورت داشتن هرگونه درخواست با تكميل فرم پيوست، آن را بصورت حضوري تحويل دبيرخانه مركزي دانشگاه نموده و شماره ثبت دريافت كرده و از طريق اين شماره پيگير درخواست خود باشيد يا درخواست تكميل شده خود را از طريق شماره نمابر 33915095 ارسال و با تماس با شماره 33915099 تاييديه دريافت نماييد.

تحت نظارت وف ایرانی